Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Radek Schwarz
Alešova 1506
431 11 Jirkov
tel: +420 776 383 417
napište nám
Objednávky: Klára Pelikánová
+420 704 367 128

NOVINKY

arr3Změna účtuVážení přátelé,  změnili jsme banku a proto pro platbu předem na účet používejte prosím náš nový... arr3DopravaVážení přátelé, připravili jsme pro vás novinku v možnosti dopravy vaší objednávky! Nově...

Informační řád » Reklamační řád
Reklamační řád

Reklamační řád

 

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád internetového obchodu www.keramika-pro-akvaristy.cz,

provozovatel:

RS-Keramika pro akvaristy, Radek Schwarz, IČ:01270788, se sídlem Alešova 1506, 431 11 Jirkov, hlavní činnost podnikání: Výroba keramiky a online prodej, zapsaná na Živnostenském úřadě v Chomutově, Zborovská 402, 430 28 Chomutov ( dále jen "Prodejce" ),

u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady

Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a v zákoně č. 634/1992 Sb., Zákon na ochranu spotřebitele.

Tento Reklamační řád Prodejce zpravidla přiměřeně použije také v případě kupujících, kteří nejsou ve smyslu Zákona Spotřebiteli a/nebo s nimiž je uzavírána kupní smlouva podle zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník; pro vyloučení pochybností však tento reklamační řád pro kupující, kteří nejsou Spotřebiteli, nezakládá jakékoli vymahatelné nároky vůči Prodejci, nejsou-li dány právním předpisem nebo kupní smlouvou.

Na Zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí, na některé sortimenty zboží (výslovně označené Prodejcem) je poskytována záruka v délce 36 měsíců ode dne převzetí zboží.

Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně Zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

 

 1. POJMY

2.1. V tomto Reklamačním řádu mají níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem, nevyplývá-li výslovně něco jiného, následující význam:

 1. a) "Ceník"znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese internetového obchodu www.keramika-pro-akvaristy.cz a rovněž k dostání v sídle internetového obchodu. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považuje za součást Obchodních podmínek prodejce. Prodejce si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;
 2. b) "Kupní cena"znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit internetovému obchodu za dodané Zboží. Dopravné je splatné spolu s Kupní cenou;
 3. c) "Kupní smlouva"znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 588 a násl. Obč.Z.
 4. d) "Kupující"znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s Prodejcem uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;
 5. e) "Obchodní podmínky"znamená dokument Prodejce
 6. f) "Objednávka"znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Prodejci, který Prodejci došel ve smyslu § 43a odst. 2 Obč.Z;
 7. g) "Obč.Z"znamená zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;
 8. h) "Reklamace"znamená uplatnění práva Kupujícího z odpovědnosti za vady, případně za nedodání Zboží, vůči Prodejci;
 9. i) "Prodejce"znamená RS-Keramika pro akvaristyRadek Schwarz, IČ:01270788, se sídlem Alešova 1506, 431 11 Jirkov, hlavní činnost podnikání: Výroba keramiky a online prodejzapsaná na Živnostenském úřadě v Chomutově, která je v případě tohoto Reklamačního řádu v postavení prodávajícího;
 10. j) "Spotřebitel"znamená Kupujícího, který nakupuje Zboží za jiným účelem než za účelem podnikání s tímto Zbožím;
 11. k) "Zákon"znamená jakýkoli právní předpis České republiky, který se týká vztahů mezi prodávajícím (Internetovým obchodem) a Kupujícím;
 12. l) "Zboží"znamená výrobky, které jsou uvedeny v katalog Prodejce ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v katalogu Prodejce.
 13. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1 PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Rozpor s kupní smlouvou:

3.1.1. V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu (rozpor s Kupní smlouvou), je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu uplatnit odpovědnost za rozpor s Kupní smlouvou. Kupující je poté oprávněn požadovat dodání Zboží v množství, jakosti, provedení a obalu, jež určuje Kupní smlouva, a to dle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou (doplněním). Není-li takový postup možný, např. pokud Prodejce již nemá Zboží stejného druhu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.

3.1.2. Vada Zboží, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor s Kupní smlouvou existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Uplatnění vad v záruční době:

3.1.3. Jestliže se po převzetí Zboží Kupujícímu vyskytnou v záruční době vady Zboží, je Kupující oprávněn uplatnit Reklamaci u Prodejce. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit v sídle Prodejce, nejlépe však v místě uzavření Kupní smlouvy.

3.1.4. Práva z odpovědnosti za vady Zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

3.2 POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

3.2.1. Kupující je povinen při převzetí Zboží řádně toto zboží prohlédnout, zda nemá kvantitativní a nebo kvalitativní vady.

3.2.2. Před další instalací, případně povrchovou úpravou je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s požadavkem.

3.2.3. Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s bodem 3.1.1. či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě stanovené Obchodními podmínkami) v sídle Prodejce.

3.2.4. Uplatňuje-li Kupující reklamaci, je nutné tuto doložit:

 1. a)vadným Zbožím (neplatí v případě, požaduje-li Kupující pouze dodání chybějícího Zboží),
 2. b) dokladem o koupi Zboží a řádně vyplněným záručním listem (u Zboží k němuž byl záruční list dodán),
 3. c)řádně vyplněným Reklamačním protokolem Prodejce (kopie vyplněného Reklamačního protokolu slouží jako doklad o předání reklamace Prodejci Kupujícím),
 4. d)dokladem o odborné montáži, je-li Kupující osobou nezpůsobilou provádět odbornou montáž, tzn., není firmou na odbornou montáž nebo servisem nebo osobou s oprávněním k provádění této činnosti, a je-li Zboží k odborné montáži/aplikaci určeno a bylo použito.

3.2.3. Případné odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Prodejci.

 

 1. POSTUP PŘI REKLAMACI

4.1 PRÁVA PRODEJCE

4.1.1. V případě uplatnění Reklamace Prodejce o Reklamaci rozhodne; k takovému rozhodnutí je oprávněn pověřený pracovník Prodejce. Prodejce je povinen vydat Kupujícímu doklad o uplatnění odpovědnosti za vady.

4.1.2.  Společnost může reklamaci posoudit:

 1. a)přímo,
 2. b)předáním dodavateli na posouzení,

4.1.3. Společnost zamítne Reklamaci v případě:

 1. a)má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Prodejce podle Zákona nebo Kupní smlouvy neodpovídá,
 2. b)v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době,
 3. c)v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním,
 4. d)nebyla-li Reklamace řádně uplatněna, tzn., nebyl např. dostatečně vyplněn Reklamační protokol (chybí údaje rozhodné pro identifikaci vad Zboží).

4.2 POVINNOSTI PRODEJCE

4.2.1. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.

4.2.2. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí uplatnění Reklamace. Jestliže není Prodejce schopný tuto lhůtu dodržet, informuje Prodejce Kupujícího o stavu Reklamace do vypršení této lhůty (to může nastat při předání Reklamace dodavateli Prodejcem z důvodu jejího odbornějšího posouzení, případně opravy); nesouhlasí-li Kupující s prodloužením zákonem stanovené lhůty, zůstává v platnosti lhůta 30 kalendářních dnů. V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebyla dodržena, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.2.3. Prodejce v případě oprávněné Reklamace vyřizuje Reklamaci některým z následujících způsobů:

 1. a)dodáním chybějícího Zboží,
 2. b)odstraněním vad opravou Zboží,
 3. c)výměnou Zboží,
 4. d)přiměřenou slevou z Kupní ceny Zboží,
 5. e)vrácením zaplacené Kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy.

4.2.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo výměnu jeho vadné součásti.

4.2.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována.

4.2.6. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dokument umožňující Reklamaci zboží najdete jako přílohu emailu, ve kterém jsme potvrdili vaši objednávku. V případě potřeby najdete dokument i v následujícím článku.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů